معنی کلمه پارچه حریر به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به لباس عروس و لباس نامزدی به انگلیسی in نوامبر 4, 2019

معنی کلمه پارچه حریر به انگلیسی می شود silk textiles

Leave a Reply